Ubezpieczenie podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego (ubezpieczenie OC gabinetu), ma na celu zabezpieczenie ryzyk związanych z udzielaniem świadczeń medycznych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Podstawowym ubezpieczeniem dedykowanym dla podmiotu leczniczego jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego kształt reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. (Dz. U z dnia 10 maja 2019 r, poz. 866).

Czym jest podmiot leczniczy?

Podmioty wykonujące rodzaj działalność leczniczej o której mowa w art. 8 Ustawy o działalności leczniczej:

 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne,
  • inne niż szpitalne;
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Podmiotem leczniczym są min.

 1. Przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. Jednostki wojskowe – w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą

Program ubezpieczenia dla Klientów AFG Broker jest rekomendowany dla podmiotów leczniczych – przedsiębiorców, o których mowa zgodnie z art. 4.1.Ustawy o działalności leczniczej , specjalizujących się w:

 • podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • stomatologii – pełen zakres
 • świadczeniach z zakresu opieki paliatywnej, hospicjum
 • psychiatrycznej opiece zdrowotnej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeniach na podstawie kontraktów ze szpitalami (oddziały szpitalne, przychodnie ambulatoria) .

Co ubezpieczeni mogą zyskać?

Ubezpieczeni mogą uzyskać pokrycie ryzyk związanych z:

 • prowadzoną działalnością leczniczą na terytorium RP.
 • zabezpieczyć się na wypadek roszczeń pacjentów związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi oraz innymi zdarzeniami związanymi z prowadzoną działalnością leczniczą.

Organizując ubezpieczenie, bierzemy pod uwagę szereg czynników mających wpływ na ocenę ryzyka oraz zakres prowadzonej działalności a także rodzaj udzielanych świadczeń medycznych. Ochrona dostosowana jest do potrzeb Klienta i rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu/gabinetu

Pozostałe rekomendowane przez nas ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , uzupełniają pokrycie ryzyk, których nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe tj.:

a) ubezpieczenie nadwyżkowe – mające na celu podwyższenie sumy gwarancyjnej wynikającej z ubezpieczenia obowiązkowego, o dodatkowe środki na zaspokojenie roszczenia pacjenta, w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi ( szkody na osobie).

– rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o świadczenia z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Warto zwrócić uwagę, że w ramach ubezpieczenia obowiązkowego mamy zabezpieczone świadczenia medyczne ze wskazań leczniczych.

– rozszerzenie o szkody związane z naruszeniem praw pacjenta,

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – mające na celu zabezpieczenie roszczeń osób trzecich (pacjentów) w związku z np. użytkowaniem mienia lub szkody rzeczowe.

– rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC pracodawcy, OC najemy nieruchomości i ruchomości

Poza ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia:

a) Ochrony prawnej – dające możliwość finansowania konsultacji, porady prawnej lub zastępstwa procesowego w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.

b) Ubezpieczenie na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW – gdzie zabezpieczone są sytuacje, na które narażony jest personel medyczny udzielający świadczeń medycznych. Ubezpieczyciel finansuje zakup testów, kosztów leczenia oraz wypłatę świadczenia na wypadek zakażenia HIV lub WZW.

Zawierając umowę ubezpieczenia, podmiot:

Spełnia obowiązek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego wynikający z przepisów – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29  kwietnia 2019 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 2018r., poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730).

Suma gwarancyjna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności leczniczej wynosi:

   • lecznictwo ambulatoryjne – 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkich zdarzeń
   • stacjonarne całodobowe – 100 000 euro na jedno i 5000 000 euro na wszystkich zdarzeń

Poprzez zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego nadwyżkowego, zwiększa sumę gwarancyjną ponad tę wskazaną w RMF dnia 29 kwietnia 2019 r.,   na poczet zaspokojenia ewentualnych roszczeń pacjentów.

Proponowane przedziały sum gwarancyjnych na jedno i wszystkie zdarzenia

      • 200 000 zł
      • 500 000 zł
      • 2 000 000 zł
      • 3 000 000 zł
      • lub więcej

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającego z ubezpieczenia obowiązkowego, poprzez wskazanie w umowie ubezpieczenia dodatkowych warunków np.

       1. uwzględnienia świadczeń z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej
       2. kontraktów ze Szpitalami
       3. zniesienie prawa do regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
       4. szkody wynikające  z naruszenia praw pacjenta,

Dobrowolne ubezpieczenie daje możliwość pokrycia ryzyk związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, ale nie związanymi bezpośrednio z udzielaniem świadczeń medycznych:

        • szkody w mieniu pacjenta
        • szkody związane z użytkowaniem mienia

Oprócz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rekomendujemy inne produkty, które zabezpieczają interesy podmiotu w obszarze:

 1. Pokrycia kosztów prawnika związanych ze spawami dotyczącymi podmiotu, w tym konsultacji prawnych oraz zastępstwa prawnego – Ubezpieczenie ochrony prawnej/kosztów prawnych
 2. Ubezpieczenia na wypadek zakłuć dla osób udzielających świadczenia – ubezpieczenie na wypadek ekspozycji i zakażenia HIV/WZW

Ubezpieczenie kliniki – broker

Podobnie jak w przypadku innych branż, również branża medyczna czerpie wyłącznie korzyści ze współpracy z wykwalifikowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie OC podmiotu medycznego stanowi niezwykle ważny składnik ochrony prowadzonej działalności medycznej.

Jak zakupić ubezpieczenie podmiotu leczniczego?