Ubezpieczenie badań klinicznych

Przepisy prawa określające warunki dopuszczalności oraz przeprowadzenia badań klinicznych, określają również kwestie dotyczące ubezpieczenia.
Art. art. 37b pkt 6 Ustawy prawo farmaceutyczne, wskazuje, że badanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy sponsor i badacz zawarli umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego.

Proponujemy Państwu organizację ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora na warunkach:
– Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
( Dz. U. Nr 101/2005 r., poz. 845).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora za spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego.
– Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1290).

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza klinicznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z prowadzeniem badania klinicznego

Sumy gwarancyjne określa Rozporządzenie a ich wysokość zależy od ilości uczestników biorących udział w badaniu.
Rekomendujemy również zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego typu “non-fault liabillity”, które zabezpiecza interesy uczestników badania, na wypadek doznanego uszczerbku na zdrowiu w związku z uczestnictwem w badania.

Ubezpieczenie – eksperyment medyczny

Z dniem 01 stycznia 2021 roku, Ustawodawca wprowadził obowiązek ubezpieczenia eksperymentu medycznego, którego warunki określa tekst Rozporządzenia MFFiPR z dnia 23 grudnia 2020 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Eksperyment lecznicy – na czym polega?

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

Suma gwarancyjna 50 000 euro w przypadku eksperymentu leczniczego.

Eksperyment badawczy – na czym polega?

Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

Suma gwarancyjna 100 000 euro w przypadku eksperymentu badawczego.

Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.