Audyt ubezpieczeniowy

W niepewnym świecie, pewna przyszłość

  • Czy zawarta umowa ubezpieczenia daje pełną ochronę w każdej sytuacji?
  • Czy jest naprawdę atrakcyjna w stosunku do tego co można uzyskać na rynku?
  • Czy w przypadku szkody, rzeczywiście można liczyć na wypłatę spodziewanego odszkodowania?

Na te i inne pytania odpowiedzi przyniesie przeprowadzany przez AFG Broker audyt ubezpieczeniowy. Nasi specjaliści ocenią zarówno ryzyko na jakie narażony jest majątek Klienta, jak i jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i/lub kontrahentów.

Audyt ubezpieczeniowy Państwa firmy

Dopasujemy właściwy zakres ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb i rodzaju prowadzonej przez Państwa działalności. Jeśli będzie taka potrzeba, dostosujemy wcześniej zawarte umowy do aktualnych wymagań i preferencji.

Audyt ubezpieczeniowy - ubezpieczenie należności - AFG Broker

Audyt ubezpieczeniowy obejmuje swoim zakresem:

  • Analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Analizę opieramy na weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia (polis) pod kątem występujących w Państwa firmie ryzyk, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem.
  • Ocenę jakości ochrony ubezpieczeniowej, jej warunków, zakresu i kosztów. Sprawdzamy czy nie ponoszą Państwo nieuzasadnionych wydatków, czy w razie wystąpienia problemów posiadane polisy zapewnią wystarczającą ochronę oraz czy zakres ryzyk związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością pokrywa się z zasięgiem zawartych umów.
  • Wnioski dotyczące poziomu ochrony. Nasz zespół ekspertów przeprowadzi analizę efektywności wydatków jakie Państwo ponoszą.
  • Zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej oraz jakości zabezpieczeń. Wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania prowadzące do przeniesienia ryzyk na ubezpieczyciela.