Polityka Prywatności/Klauzule informacyjne RODO/Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną/IDD

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz kontaktowy)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę AFG Broker Sp. z o.o. zarejestrowaną w Warszawie, NIP: 527-267-64-93 moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość.

 

Klauzula informacyjna RODO (formularz kontaktowy)

Informujemy, że:

 1. administratorem przekazanych danych jest firma AFG Broker Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa, NIP: 527-267-64-93;
 2. dane będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną wiadomość „e-mail” (np. przedstawienia oferty);
 3. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1.  żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia Państwa danych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 6. żądania przenoszenia danych,
 7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna RODO (rekrutacja)

Informujemy, że:

 1. administratorem przekazanych danych jest firma AFG Broker Sp. z o.o, z siedzibą pod adresem: ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa, NIP: 527-267-64-93;
 2. dane będą przetwarzane prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
 3. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne (w tym m.in. hostingowe, oprogramowania),
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (prowadzenia kolejnych rekrutacji) tj. do upływu 12 miesięcy;
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.afgbroker.pl

Postanowienia ogólne; definicje

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.afgbroker.pl, której właścicielem jest AFG Broker Sp. z o.o.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a. Usługodawca – AFG Broker Sp. z o.o, broker ubezpieczeniowy

b. Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.afgbroker.pl i na jej podstronach;

c. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

d. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony.

e. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:

f. adres:

g. adres poczty elektronicznej:

 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:

a. udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony,

b. udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego,

c. udostępnianie Usługobiorcom

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje:

a. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie;

b. dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bez pośrednio z poziomu Strony.

3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

a. dostęp do sieci Internetu

b. przeglądarka internetowa;

c. aktywne konto e-mail.

5. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);

b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);

c. korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy;

d. korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:

a. naruszających dobra osobiste osób trzecich

b. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

c. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,

d. stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,

e. dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

f. wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony, Strona może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 2. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na Stronę. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
 3. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Usługobiorca wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
 4. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Usługobiorcę przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze Strony.
 5. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Usługobiorcy zależy od stosowanej przez Usługobiorcy przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Usługobiorca powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
 6. Przetwarzane przez Stronę cookies nie zawierają danych osobowych Usługobiorców.
 7. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od dnia 06.08.2018
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.

IDD

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która weszła w życie w dniu 1.10.2018 roku oraz innymi aktami prawnymi, a także spełniając wysokie standardy świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym przekazujemy Państwu informacje obowiązkowe dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego oraz niektórych uprawnień Klienta instytucji rynku finansowego.

 

AFG Broker Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa

Numer NIP: 5272676493

Numer REGON: 146088088

Zezwolenie nr 2465/19

 

Informacja o pośredniku ubezpieczeniowym

 

Nazwa dystrybutora

AFG Broker Sp. z o.o.

 

Adres siedziby

ul. Zygmunta Hübnera 1/57, 01-756 Warszawa

 

Rodzaj dystrybutora

Broker ubezpieczeniowy

 

Firma, pod którą wykonywana jest działalność

AFG Broker Sp. z o.o.

 

Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

00002344/U

 

Sposób sprawdzania wpisu do rejestru

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra.

Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:

a) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

b) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu

Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

c) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Brokerów UKNF dostępny jest pod adresem: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/)

 

Charakter otrzymywanego wynagrodzenia

Dystrybutor otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne pochodzące z Towarzystwa Ubezpieczeń.

Posiadane udziały zakładów ubezpieczeń

Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:

– w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;

– w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl).

Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody obu stron sporu).