Informacje ustawowe

Informacje dla Klientów

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która weszła w życie w dniu 1 października 2018 roku oraz innymi aktami prawnymi, a także spełniając wysokie standardy świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym przekazujemy Państwu informacje obowiązkowe dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego oraz niektórych uprawnień klienta instytucji rynku finansowego.

AFG Broker Sp. z o. o.
Libra Business Center ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
Numer NIP: 5272676493
Numer REGON: 146088088
Zezwolenie nr 2465/19

  1. Informacja o pośredniku ubezpieczeniowym

A. Nazwa dystrybutora
AFG Broker Sp. z o. o.

B. Adres siedziby
Daimlera 2, Warszawa, 02-460 Warszawa

C. Rodzaj dystrybutora
Broker ubezpieczeniowy

D. Firma, pod którą wykonywana jest działalność
AFG Broker Sp. z o.o.

E. Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
00002344/U

F. Sposób sprawdzania wpisu do rejestru
Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz.1316), to jest poprzez:

a) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

b) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

c) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Brokerów UKNF dostępny jest pod adresem: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/)

G. Charakter otrzymywanego wynagrodzenia
Dystrybutor otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne pochodzące z Towarzystwa Ubezpieczeń.

H. Posiadane udziały zakładów ubezpieczeń
Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. 

  1. Informacja o możliwości złożenia reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

Niniejszym informujemy o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozstrzygania sporów. Taką możliwość posiada klient instytucji rynku finansowego (a zatem także klient korzystający z usług pośrednika ubezpieczeniowego), co wynika z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) oraz ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486).

Osoba fizyczna będąca klientem pośrednika ubezpieczeniowego może złożyć reklamację:

– w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową – do zakładu ubezpieczeń;
– w zakresie nie związanym z ochroną ubezpieczeniową – do pośrednika (brokera lub agenta; w drugim przypadku o ile wykonuje on czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne prowadzi Rzecznik Ubezpieczonych. Wnioski o podjęcie postępowania można składać na adres Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa lub pocztą elektroniczną (szczegóły na stronie Biura pod adresem www.rf.gov.pl).

Ponadto w przypadku usług zakupionych przez Internet narzędziem służącym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest platforma prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show (skorzystanie z platformy wymaga zgody obu stron sporu).