Ubezpieczenia na życie – grupa otwarta

Zalety przystąpienia do programu:

 • Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego rodziny – na całym świecie, 24 godziny na dobę;
 • Ochrona zdrowia ubezpieczonego – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych;
 • Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu – nawet do 365 dni w ciągu roku;
 • Wypłata już za jeden dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • Możliwość wypłaty świadczenia przed zakończeniem leczenia;
 • Najszerszy zakres ochrony w zakresie leczenia specjalistycznego na polskim rynku ubezpieczeniowym;
  • Zaliczenie do okresów karencji tych z dotychczas posiadanego ubezpieczenia na życie w formie grupowej;
  • Korzystne ceny oraz możliwość utrzymania ubezpieczenia niezależnie od miejsca zatrudnienia (grupa otwarta);
 • Możliwość zgłaszania roszczeń on-line/telefonicznie.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – GRUPA OTWARTA jest dla każdego, kto nie ukończył 67 roku życia.

WYPŁATY Z POLIS NA ŻYCIE SUMUJĄ SIĘ!
Można posiadać kilka umów oraz pobierać jednocześnie wszystkie świadczenia.

Skumulowana wartość świadczenia (w PLN)

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE

ZGON
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu
Zgon ubezpieczonego
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku
Zgon małżonka/partnera
Osierocenie dziecka
Zgon dziecka
Zgon noworodka
Zgon rodzica
Zgon rodzica małżonka/partnera

Wariant I

120 000
90 000
90 000
60 000
60 000
30 000

Wariant II

180 000
135 000
135 000
90 000
90 000
45 000
20 000
10 000
6 000
4 000
4 000
1 400
1 400

Karencje

.
.
.
.
.
6 miesięcy
6 miesięcy

6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy

NARODZINY DZIECKA
Narodziny dziecka

1 000

10 miesięcy

UTRATA ZDROWIA
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. podstawowy)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony plus)

400
6 000
6 000
6 000

400
6 000
6 000
6 000

.
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy

LECZENIE
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
– za dzień pobytu w wyniku choroby*
– za dzień pobytu w wyniku wypadku*
– za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy*
– jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby
– jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku
– za dzień pobytu w związku z rehabilitacją*
– za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego*
– za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy*
– za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru*

3 000

50 / 50 / 50
100 / 50 / 50
200 / 100 / 50
500
500
30
150 / 75 / 50
150 / 75 / 50
140 / 95 / 50

4 000

50 / 50 / 50
200 / 100 / 50
100 / 50 / 50
1 000
1 000
30
150 / 75 / 50
150 / 75 / 50
150 / 100 / 50

6 miesięcy

3 miesiące
.
.
3 miesiące

SKŁADKA MIESIĘCZNA (w PLN od osoby)

35,00

57,90 

* Stawka za dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonego do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 do 365 dnia

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A. lub umowie ubezpieczenia lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Wyłączone zawody:

Wobec osób przystępujących do programu stosowane jest wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.